SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FRAUSING BEAUTY APS

1. FORMÅL OG RÆKKEVIDDE

1.1 Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for Frausing Beauty ApS’, Lysalleen 205 1 th, 4000 Roskilde, CVR: 40523308 (”Frausing Beauty ApS”) levering af produkter, som beskrevet i den mellem kunden og Frausing Beauty indgåede Aftale.

1.2 Nærværende betingelser er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Frausing Beauty om Kundens køb af produkter fra Frausing Beauty, så frem andet ikke er skriftligt aftalt.

1.3 Salg af Produkter vil primært ske via Frausing Beauty’s hjemmeside www.frausingbeauty.dk, hvor aftalegrundlaget vil bestå af en ordrebekræftelse, medmindre andet skriftligt aftales.

2. TILBUD OG ACCEPT

2.1 Ved Bestilling af Produkter via Hjemmesiden accepterer Kunden nærværende betingelser.

2.2 Konkrete tilbud fra Frausing Beauty, som ikke findes på Hjemmesiden, er gældende 14 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud skal accepteres skriftligt af Kunden og er først bindende for Frausing Beauty, når Frausing Beauty skriftligt har bekræftet ordren.

3. FOTRYDELSESRET (Kun for forbrugere)

3.1 Kunden har en fortrydelsesret på 30 dage efter, at Produktet er modtaget. Hvis Kunden har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor Kunden modtager den sidste vare.

3.2 Fristen indebærer, at Kunden har 30 dage fra modtagelsen til at give Frausing Beauty besked om, at Kunden vil fortryde sit køb. Kunden kan sende en mail til info@frausingbeauty.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som findes nederst i handelsbetingelserne.

Kunden kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give Frausing Beauty besked.

3.2.1 Hvis Kunden har købt flere varer, har Kunden mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk, at Kunden ikke får fragtomkostningerne retur, hvis der fortrydes en del af et køb.

3.3 Ønsker Kunden at anvende sin fortrydelsesret, skal varen returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter at have givet besked om fortrydelsen. Kunden betaler selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returneringen af varen. Varen returneres til Lagerkompagniet, Fruedalsvej 7, 4682 Tureby. Frausing Beauty modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

3.4 Der er ikke fortrydelsesret på forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

3.5 Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at Kunden har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan Kunden kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet Kunden kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at Kunden kun kan få fragtomkostningerne tilbage. Frausing Beauty anbefaler, at Kunden sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

3.6 Hvis Kunden fortryder sit køb, får Kunden pengene tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker Frausing Beauty det beløb, Kunden hæfter for. Frausing Beauty refunderer alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor Kunden har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som tilbydes), senest 14 dage fra den dag, hvor Frausing Beauty.dk har modtaget din besked om, at Kunden vil fortryde aftalen.

3.7 Frausing Beauty tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved købet, medmindre der er aftalt andet. Frausing Beauty kan tilbageholde betalingen indtil vi varen er modtaget, med mindre Kunden sender os dokumentation for at have returneret den.

4. LEVERING

4.1 Frausing Beauty bestræber sig efter at levere alle ordrer inden for 1-3 hverdage.

4.2 Selvom Frausing Beauty altid tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, skal Levering inden 14 dage dog i alle tilfælde altid betragtes som rettidig levering.

4.3 Såfremt det mod forventning ikke kan lade sig gøre at levere inden for 14 dage, vil Frausing Beauty omgående meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om evt. nyt forventet leveringstidspunkt.

4.4 Medmindre andet er aftalt, anses levering af Produkter for sket, når Kunden har modtaget produkterne.

4.5 Kunden kan vælge leveringsform fra enten GSL eller DAO, herunder levering til hjemmet eller til pakkeshop. Fragtprisen ligger fast på 39 kr. uanset købets størrelse.

5. RISIKOENS OVERGANG

5.1 Risikoen for Produkter overgår til Kunden på leveringstidspunktet, jf. punkt 6.4 5.3.

6. PRISER OG FAKTURERING

6.1 Generelt

6.1.1 Alle priser er i danske kr. inklusiv moms og andre afgifter.

6.2 Produkter

6.2.1 Den aftalte pris for bestilte Produkter fremgår af Hjemmesiden og/eller den mellem parterne indgåede Aftale.

6.2.2 Frausing Beauty er berettiget til at hæve pengene på Kundens konto, når produkterne er afsendt

6.2.3 Så frem bestilling sker uden om Hjemmesiden, er Frausing Beauty tillige berettiget til at fakturere Kunden for Produkter, når levering er sket. Det kan dog af tilbuddet/ordrebekræftelsen fremgå, at Frausing Beauty er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.

7. BETALING

7.1 Betaling sker via Hjemmesiden ved kreditkort eller MobilePay uden kortgebyrer, og ved øvrige bestillinger ved faktura.

7.2 Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.

7.3 Ved forsinket betaling er Frausing Beauty berettiget til at opkræve en morarente fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. påbegyndt måned med månedlige rentetilskrivninger regnet fra forfaldsdatoen.

7.4 Så frem forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet, yderligere 14 dage er forløbet, og der fortsat ikke er sket betaling, er Frausing Beauty berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf, eller ved skriftlig meddelelse til Kunden, ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt evt. andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver Frausing Beauty Aftalen, har Frausing Beauty ApS ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

8. ANSVAR SAMT FEJL OG MANGLER

8.1 Købelovens regler for varekøb gælder for køb hos Frausing Beauty, hvilket betyder at Kunden kan reklamere i 24 måneder.

8.2 For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Kunden reklamere skriftligt til Frausing Beauty indenfor rimelige tid efter at fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen ytrer sig. Reklamerer en forbruger indenfor 2 måneder efter at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig

8.2 Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

8.3 Såfremt Frausing Beauty afhjælper en fejl, er Frausing Beauty forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og for egen regning, at afhjælpe de påberåbte fejl i det leverede.

8.4 Såfremt Frausing Beauty ikke afhjælper fejlen med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give Frausing Beauty en endelig og rimelig frist for afhjælpning.

8.5 Er reklamationen berettiget, refunderer vi Kundens (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så Frausing Beauty kan tilbagebetale fragtomkostningerne.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Frausing Beauty er kun ansvarlig i det omfang det følger direkte af loven.

10. ÆNDRINGER OG FORRANG

10.1 Enhver ændring af Betingelser eller Aftalen kan kun ske skriftligt enten ved udarbejdelse af nye betingelser eller ved et skriftligt og underskrevet tillæg til Betingelserne eller Aftalen.

10.2 Ved uoverensstemmelse mellem Betingelserne og Aftalen, har Aftalen forrang for Betingelserne.

11. PERSONDATAPOLITIK

11.1 Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr, mailadresse og betalingsoplysninger.

11.2 Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Disse oplysninger leveres videre til lagerkompagniet, som håndterer lager og fragt, såvel som postudbyder af eget valg, enten DAO eller GLS.

11.3 Personoplysningerne registreres hos Frausing Beauty ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

11.4 Den dataansvarlige på Frausingbeauty.dk er Frausing Beauty ApS

11.5 Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@frausingbeauty.dk

12. KLAGEADGANG

12.1 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Frausing Beauty på info@frausingbeauty.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
http://naevneneshus.dk

12.2 Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Klagemulighed med Tryghedsmærket

12.3 Du kan oprette en klage via Tryghedsmærket og forsøge at løse problemet i samarbejde med webshoppen og Tryghedsmærket inden du klager ved hjælp af ovenstående muligheder.

 

Du kan oprette klagen her https://tryghedsmaerket.dk/complain

 

13. LOVVALG OG VÆRNETING

13.1 Tvister mellem parterne, der udspringer af Betingelserne og/eller en Aftale eller Frausing Beauty’s ydelser i øvrigt, skal anlægges ved byretten beliggende ved Frausing Beauty’s til enhver tid værende hjemsted. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte medføre anvendelse af anden ret end dansk ret.

14. ABONNEMENT

14.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med betingelserne.

14.2 Abonnementet giver kunden 40% rabat mod udsalgsprisen.

14.3 Ved køb af abonnementsbaseret løsning, modtager kunden 1 pakke Skin Vitamin Solution hver måned.

14.4 Pakken sendes indenfor 2 dage når betalingen er bekræftet.

14.5 Betaling sker ved godkendt betalingskort på hjemmesiden.

14.6 Abonnementet fornyes automatisk ved en periodes udløb, medmindre det opsiges af abonnenten.

14.7 Hver abonnementsperiode faktureres månedsvis forud.

14.8 Der er ingen binding på abonnementet og kan opsiges når som helst.

14.9 Opsigelse af abonnement forgår ved mail til Info@frausingbeauty.dk.

14.10 Frausing Beauty er altid berettiget til at opsige abonnementet til udgangen af abonnementsperioden.

14.11 Hvis det ikke er muligt at trække den periodiske betaling på betalingskortet efter flere forsøg, vil abonnementet bliver opsagt af Frausing Beauty uden varsel.

14.12 Ved fortrydelsesret og returnering henvises til generelle regler for dette i handelsbetingelserne.

 

Frausing Beauty ApS

Roskilde, den 26. juni 2019

 

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til
Frausing Beauty ApS, Lysalleen 205, 4000 Roskilde, e-mailadresse: info@frausingbeauty.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse
med min købsaftale om følgende varer:
Bestilt den:
Modtaget den:
Forbrugers navn:
Forbrugers adresse:

Dato:
____________________________________________________
Forbrugerens underskrift
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)